Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en indikatorbaserad rapport som visar jämförelse av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner. Rapporten innehåller 39 indikatorer som speglar hälsoutfall men också bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, exempelvis utbildning, sysselsättning och trygghet, samt levnadsvanor.

Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. De regionala och lokala resultaten redovisas i relation till resultat för riket i stort, och hur det ser ut i olika grupper i samhället.

Syftet med ÖJ folkhälsa är att stimulera aktörer på lokal och regional nivå till fördjupade diskussioner, analyser och förbättringsarbete. Utvärderingar av tidigare rapporter (2009 och 2014) visar att ÖJ folkhälsa har använts i behovsanalyser, som underlag i dialog med politiska nämnder och ledningsgrupper.

Läs mer

Faktablad - Öppna jämförelser 2019 (Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa.)

Folkhälsodatas kommunfaktablad

Folkhälsorapportering och statistik

Jämförelser i kommun- och landstingsdatabasen Kolada: