Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 4 059 fall av campylobacter motsvarande en incidens av 39 fall per 100 000 invånare. Antalet fall smittade i Sverige har ökat sedan 2020 (23 procent) medan antalet fall som smittats utomlands har minskat ytterligare (20 procent) och är det lägsta sedan 1999 (figur 1). Medianåldern bland fall smittade i Sverige var 49 år (spridning 0–98 år) och fler män (55 procent) än kvinnor smittades. Incidensen var högre bland män än kvinnor i samtliga åldersgrupper förutom i åldersgrupperna 1–4 år och 20–25 år (figur 2). Den totala incidensen var högst i åldersgrupperna 1–4 år samt 50–69 år. Under 2021 var incidensen högst i Halland, Gotland och Kalmar och lägst i Norrbotten och Västernorrland (figur 3).

Säsongsmönstret för inhemskt smittade fall var typiskt för campylobacterinfektion under året (figur 4) med flest fall under juli-september. Ökningen under sensommaren föregicks av en ökning av andelen positiva fynd av campylobacter i slaktkycklingflockar. Under första halvåret rapporterades få fall som smittats utomlands men antalet ökade från juli-december om än till låga nivåer.

Under insamlingsperioden vecka 34–37 2021 karaktäriserades 293 isolat från patienter där 46 procent (n=135) ingick i 26 genetiskt närbesläktade kluster. Det är en ökning jämfört med 2020 då 36 procent av isolaten ingick i kluster. Totalt 257 av patientisolaten var från fall smittade i Sverige eller där uppgift om smittland saknades och 22 procent av dessa isolat (n=56), fördelat på 12 sekvenstyper (ST), klustrade med kycklingisolat (n=25) från samma tidsperiod. Det största av dessa kluster tillhörde ST7516 (n=19) som var en typ som endast isolerats en gång tidigare i Sverige. Den molekylärbiologiska typningen visade på en större diversitet av olika ST på humanisolaten under 2021 jämfört med 2020. Patientisolaten har jämförts med totalt 89 kycklingisolat från slaktkycklingar provtagna på svenska gårdar. Hos dessa identifierades 32 sekvenstyper. Vid provtagning av slaktkyckling var det inget specifikt slakteri som stod för huvuddelen av sekvenstyperna som kunde påvisas hos humanfallen.

Sammanfattningsvis var incidensen av campylobacterinfektion avseende fall smittade i Sverige under 2021 högre än 2020 i samtliga regioner men sett till åren 2009–2019 låg den på en något lägre nivå. Viktiga åtgärder för att reducera antalet fall av campylobacter är att minska förekomsten av campylobacter inom kycklingnäringen och att ha en god livsmedelshygien vid tillagning.

Figur 1. Incidensen av campylobacterinfektion smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 1999–2021.

Linjediagrammet visar att incidensen av imhemskt smittade var högst under 2016-2017 med över 60 fall/100 000 invånare. Under övriga år har inhemsk incidens varit mellan 20-40 årligen. 2020-21 var andelen smittade utomlands mycket lägre än tidigare år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av campylobacterinfektion per kön och åldersgrupp under 2021.

Stapeldiagrammet visar att incidensen var högst i åldersgrupperna 1-4 år samt 50-59 år. Incidensen är högre för män i alla åldersgrupperna över 25 år medan incidensen är högre för kvinnor i åldersgruppen 1-4 samt 20-24 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av campylobacterinfektion per region under 2021.

Stapeldiagrammet visar att incidensen var högst i Halland, Gotland och Kalmar region med incidens över 50 fall per 100 000. För övriga regioner är incidensen mellan 29-50 fall per 100 000. Lägst incidens har Västernorrland och Norrbotten. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion smittade i och utanför Sverige per månad under 2021 samt månadsvisa medianvärden under åren 2010-2019.

Stapeldiagrammet visar att flest smittades i Sverige under juli (550 fall) och augusti (634 fall). Utlandssmitta skedde framför allt under andra halvåret, med flest fall i augusti (164 fall). Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer