Infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

MRSA är också en smittspårningspliktig sjukdom.

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 2 895 fall av MRSA motsvarande en incidens av 28 fall per 100 000 invånare, vilket är en minskning med sju procent jämfört med 2020 (n= 3112; figur 1). Antalet rapporterade fall av MRSA har minskat med 25 procent sedan 2019 (n=3858). Nedgången av fall under 2021 ses både för fall smittade i Sverige (n=1713) och utanför Sverige (n=773; figur 2). Invasiv infektion rapporterades hos 97 fall under 2021 vilket är jämförbart med 2020 (n=98). Av dessa var 71 nyanmälda fall samt 26 tidigare kända fall som fått MRSA-infektion i blodet under 2021.

Likt tidigare år var medianåldern för samtliga fall 33 år (spridning 0–100+ år) och 52 procent av fallen var kvinnor. Incidensen för fall smittade i Sverige var högst bland barn yngre än ett år följt av personer 80 år och äldre (n=126, incidens 110 respektive n=214, incidens 38). För kvinnor sågs en hög incidens i åldersgruppen 20–39 år (n=575, incidens 44). Screening på neonatal- och inom mödravården med efterföljande smittspårning vid nya fall är troliga förklaringar till den höga incidensen bland kvinnor och barn.

En trefaldig skillnad i incidens sågs mellan regionen med lägst respektive högst incidens (14 till 41 fall per 100 000 invånare). Skillnader i provtagning, screening och smittspårning i regionerna påverkar i hög grad incidensen.

Smitta i samhället, är fortfarande den vanligaste smittvägen för MRSA. Bland MRSA-fall som smittats i Sverige rapporterades 33 procent som familj/ hushållskontaktsmitta (n=565) och 16 procent som samhällssmitta (n=275) (figur 3), en minskning med 50 procent jämfört med år 2020. Tretton procent hade förvärvat MRSA på sjukhus eller inom vård och omsorg utanför sjukhus (n=100 respektive n=130), vilket är oförändrat jämfört med tidigare år Anmälningar som saknar information om smittväg har ökat från 6 procent 2012 till 36 procent 2021.

Sedan 2018 spa-typas isolat endast från fall med klinisk infektion inom det nationella mikrobiologiska övervakningsprogrammet för MRSA. Av de 1265 rapporterade fallen med klinisk infektion spa-typades 74 procent (n=939) (se tabell 1). De tio vanligaste spa-typerna återfinns bland 48 procent av de typade kliniska isolaten 2021. De fem vanligaste spa-typerna har varit de samma de senaste fyra åren. Bland typer som tidigare tillhörde de vanligaste har framförallt spa t019 minskat över tid, men även t008, t044, t034 och t437 (figur 4). Under 2021 ökade särskilt spa t304 men även t024, t1476 och t355 som alla tre är nytillkomna spa-typer bland de 10 vanligaste typerna. För fallen med de tre nya spa-typerna rapporterades cirka en tredjedel som smittade i samhället men för nära 50 procent av fallen saknades uppgift om smittväg. De fem vanligaste spa-typerna är även vanligast bland typade isolat från fall som rapporterats som smittade i vården.

Incidensen av MRSA i Sverige minskade ytterligare under 2021 jämfört med 2020 och tidigare år. Andelen fall smittade utanför Sverige är lägre än tidigare, både under 2020 och 2021.

Figur 1. Incidensen av MRSA uppdelat på typ av infektion under åren 2012–2021.

Linjediagrammet visar att incidensen för MRSA-fall ökat stadigt under åren 2012 till 2016, då incidensen var 44 fall per 100 000 invånare. Därefter har incidensen minskat och 2021 låg den på 28 fall per 100 000 invånare. Minskningen ses framförallt för bärare av MRSA. För MRSA-fall med kliniska infektioner har incidensen i stort ökat under åren men under 2020 och 2021 ses en minskande incidens. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av MRSA uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige under åren 2012–2021.

Linjediagrammet visar att incidensen för MRSA-fall ökat stadigt  mellan 2012 till 2016. Därefter ses en minskning av incidensen. Minskningen ses framförallt för fall smittade utanför Sverige. För MRSA-fall smittade i Sverige har incidensen ökat under hela perioden fram till år 2020. En liten minskning av incidensen ses år 2021. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av MRSA smittade i Sverige, uppdelad på smittväg/smittplats under åren 2012–2021.

Stapeldiagrammet visar att fördelningen av incidensen för fall smittade I Sverige per smittväg varit relativt stabilt under de senaste åren fram till 2020. Under 2021 ses däremot en kraftig minskning av incidensen för fall rapporterade som smittade i samhället. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. De vanligaste spa-typerna bland kliniska MRSA-fall under åren 2018–2021. De tio vanligaste typerna varje ingående år visas i grafen ordnande efter topp tio år 2021. Andel (procent) av spa-typ.

Stapeldiagrammet visar andelen av de vanligaste spa-typerna för kliniska fall under åren 2018-2021. Spa-typ t304 har varit vanligast unde de senate tre åren tillsammans med spa-typerna t223, tt127, t002 och t008. Nya spa-typer som tillkommit bland de tio vanligaste är t024, t1476 och t355. Källa Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Antal fall, andel spa-typade isolat, totalt och uppdelade på typ av infektion år 2021.
Typ av infektionAntal fallAntal spa-typade isolatAndel spa-typade isolat, procent
Total 2895 1706 59
Klinisk infektion 1265 939 74
Bärare 1347 606 45
Uppgift saknas 283 161 57

Läs mer