I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2015:8), vilken reglerar innehållet i ST-utbildningen, preciseras att den blivande specialisten bland annat ska ha kunskaper om mer ovanliga mikrobiologiska analyser som endast utförs vid referenslaboratorium samt behärska principer för regionalt och nationellt smittskyddsarbete. För att facilitera inhämtandet av dessa kunskaper erbjuder Folkhälsomyndigheten en fyra veckor lång sidoutbildning.

Senaste version av SOSFS 2008:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (socialstyrelsen.se)

Om utbildningen

Utbildningens längd är sex veckor på deltid och genomförs under hösten. För att kunna erbjuda ett så omfattande och innehållsrikt program som möjligt koordineras utbildningen så att 8 st ST-läkare genomgår sin sidoutbildning parallellt. I utbildningen ingår även ett fördjupningsarbete.

Hemmakliniken bekostar lönemedel under utbildningstiden.

Ansökan

För placering under hösten 2022
På grund av rådande pandemi genomförs kursen troligtvis delvis digitalt, på deltid, under 6 veckor under hösten 2022. Kursveckor är 41, 42, 43 och 45, 46, 47 med uppehåll för höstlovet. Mer information kommer.

Ansökningen öppnar 1 februari och stängs 31 mars.

Är du ST-läkare och intresserad av dessa utbildningsplatser ska du ansöka om plats, men för att din ansökan ska vara komplett behöver du även skicka in:

  • Intyg om pågående ST-utbildning
  • Meritförteckning med tidigare tjänsteställen
  • Fördjupningsarbeten, kurser och eventuella publikationer.

Dessa dokument skickas till: Marika Sjöbeck, marika.sjobeck@folkhalsomyndigheten.se

eller via post:
Folkhälsomyndigheten
att. Marika Sjöbeck
171 82 Solna

Antagningsbesked

Besked om antagen placering meddelas senast 31 maj.

Folkhälsomyndighetens roll

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. En av myndighetens uppgifter är att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. På myndigheten bedrivs epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering, forskning och metodutveckling, kvalitetsstöd, biomedicin och omfattande information och utbildningsinsatser.

Utöver detta utförs så kallad ”speciell diagnostik”. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av högrisk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.