Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 641 fall av cryptosporidiuminfektion vilket motsvarar en incidens på 6,2 per 100 000 invånare (figur 1). Bland samtliga rapporterade fall var medianåldern 37 år (spridning 1–97 år) och 57 procent var kvinnor (n=366). Under året rapporteras 553 fall ha smittats i Sverige, 72 fall smittades utomlands och för 16 fall saknades information om smittland. Antalet smittade utomlands minskade med 76 procent jämfört med 2019 (n=304). Flest utlandssmittade rapporterades från Thailand (n=8) och Portugal (n=7).

Liksom tidigare år ökade antalet fall smittade i Sverige under sommarmånaderna och en tredjedel (n=182/553; 33 procent) av de inhemska fallen rapporterades under juli (n=68) och augusti (n=114). Även under januari inträffade ett stort antal fall (n=86; figur 2) till följd av en ökning bland fall smittade i Sverige och flera utbrott under slutet av 2019.

Incidensen skiljer sig mellan olika regioner i landet beroende på diagnostiska metoder, rutiner för när provtagning sker och vilka analyser som efterfrågas. Den högsta incidensen sågs, liksom tidigare år i Halland och Östergötland (28 respektive 17 fall per 100 000 invånare; figur 3).

Prover från 274 fall smittade i Sverige insamlade under augusti–november artbestämdes och subtypades, varav 83 procent var C. parvum (n=228). Cryptosporidium chipmunk genotype I var vanligare än tidigare år och orsakade infektion i åtta procent av fallen (n=23). Inga fall av C. hominis som smittats i Sverige påvisades, vilket var den andra vanligaste orsaken till cryptosporidiuminfektion 2018 och 2019. Den ovanliga arten C. erinacei, vars huvudvärd är igelkottar, påvisades hos tre fall.

De fyra vanligaste C. parvum subtyperna var IIdA24G1 (n=34), IIaA16G1R1b (n=33), IIaA17G1R1c (n=27) och IIdA22G1c (n=21). Dessa subtyper var de vanligast förekommande subtyperna även 2018 och 2019.

I augusti 2020 upptäcktes flera fall av cryptosporidiuminfektion i region Gävleborg. Prover som analyserades från fall (n=7) var alla C. parvum subtyp IIaA17G1R1c. Sallad från två olika restauranger misstänktes som smittkälla.

Figur 1. Incidensen av fall med cryptosporidiuminfektion smittade i Sverige, utomlands och totalt under åren 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av cryptosporidium. En topp 2019 sedan skarp nedgång.

Figur 2. Antalet fall av cryptosporidiuminfektion smittade i Sverige, utomlands och totalt per månad under 2020. Fall med okänt smittland (n=16) ingår inte i grafen.

Linjediagram över fall av cryptosporidium över året. En topp i augusti.

Figur 3: Geografisk fördelning per region i Sverige. Incidens per region 2020

Stapeldiagram över geografisk fördelning av cryptosporidium. Halland sticker ut.

Läs mer