Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit C 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 1 131 fall av hepatit C motsvarande en incidens av 10,8 fall per 100 000 invånare. Det är något fler fall än 2020 (11 procent; n=1 020), men fortsatt färre jämfört med åren innan pandemin (figur 1). Av fallen rapporterades 66 procent (n=752) med smittland Sverige, 11 procent (n=127) hade fått infektionen utomlands och för 22 procent (n=252) saknades uppgift om smittland (figur 1). Bland de som fått infektionen utomlands var länder i östra Europa och Asien vanligast.

Likt tidigare år var majoriteten kroniska fall (60 procent; n=675) och övriga rapporterades som akut infektion (18 procent; n=202) eller okänd infektion (22 procent; n=254) (figur 2). Medianåldern var 39 år (spridning 0–87 år) och andelen män var 65 procent (n=730). Ålder vid diagnos är vanligen inte samma som ålder vid smittotillfället, då infektionen ofta är asymtomatisk.

I de fall då smittväg rapporterats (cirka 60 procent) hade 80 procent (n=580) fått infektionen via injektion av droger med orena injektionsverktyg. Merparten av dessa rapporterades ha fått infektionen i Sverige (n=532/580). Hepatit C-epidemin i Sverige drivs av att droger injiceras med orena injektionsverktyg och ett ökat antal fall speglar att fler fall rapporterats med denna smittväg (figur 3). Flest antal fall (78 procent) som fått infektionen via orena injektionsverktyg var i åldrarna 20­­­–44 år vid diagnos (figur 4). Unga och unga vuxna, 15–24 år, utgjorde cirka 15 procent av de fall som fått infektionen i Sverige via injektion av droger. Bland de som fått infektionen i Sverige uppgavs tre procent (n=23) ha fått infektionen via heterosexuell kontakt och mindre än 0,5 procent (n=färre än 5) via sexuell kontakt mellan män (MSM, figur 3).

Sammanfattningsvis rapporterades något fler fall jämfört med 2020, men fortfarande på en lägre nivå än 2019 och åren innan. Orsaken till den minskande trenden de senaste åren är komplex och kan bero på flera olika faktorer, såsom en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram, och att fler kan erbjudas botande behandling.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hepatit C smittade i Sverige, utanför Sverige och där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2012–2021.

Figur 1 visar totalt antal fall rapporterade samt smittland, 2012-2021. Figuren visar att fortsatt merparten av fallen har Sverige rapporterat som smittland. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av hepatit C med kronisk infektion, akut infektion, okänd typ av infektion samt totalt smittade under åren 2012–2021.

Figur 2 visar totalt antal fall rapporterade med hepatit C och antal med kronisk, akut eller okänd typ av infektion, 2012-2021. Majoriteten av fallen är rapporterade med kronisk infektion. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av hepatit C per smittväg bland de som smittats i Sverige under åren 2012–2021.

Totalt antal fall rapporterade med hepatit C och smittväg. Smittväg för majoriteten av fallen är smittade via oren injektionsutrustning 2012-2021. Källa Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av hepatit C per åldersgrupp som fått infektionen i Sverige via injektion av droger med oren injektionsutrustning under åren 2017–2021.

Figur 4 visar antal fall rapporterade med hepatit C år 2012 - 2021 smittade i Sverige och uppdelat på åldersgrupp. Flest fall finns mellan åldrarna 20-44 år. Källa Folkhälsomyndigheten.

Läs mer