Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit C under 2015

År 2015 rapporterades 1 958 fall med hepatit C-infektion, vilket är på samma nivå som under den senaste femårsperioden. Majoriteten av de rapporterade fallen hade smittats i Sverige vilket är en genomgående trend över åren. En minskning av fall som smittats i Sverige ses över den senaste 5-årsperioden. Av alla fall 2015 var 969 smittade i Sverige, 499 fall smittade utomlands och 490 fall saknade information om smittland (figur 1).

Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på smitta i Sverige, utomlands och okänt smittland.Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på smitta i Sverige, utomlands och okänt smittland.
Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på smitta i Sverige, utomlands och okänt smittland.

De flesta fall (1 393) rapporterades som symtomfria bärare eller kronisk infektion och ett fåtal fall (151) som akut infektion (figur 2).

Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på typ av infektion.Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på typ av infektion.
Figur 2. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på typ av infektion.

Totalt har cirka 64 000 fall av hepatit C rapporterats i Sverige sedan 1990, då infektionen blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Uppskattningsvis lever idag cirka 35 000 – 45 000 personer med en känd hepatit C-infektion. Därtill kommer mörkertalet av odiagnostiserade bärare som gör det osäkert att närmare skatta den totala prevalensen av personer som lever med en kronisk hepatit C-infektion.

Smittväg, ålder och kön

Knappt hälften av alla fall saknade information om smittväg (874 fall) och nästan lika många fall anmäldes bland personer som injicerar droger (802 fall). Under den senaste 5-årsperioden ses en minskning av fall som fått hepatit C via injektionsberoende och en viss ökning av fall som saknar information om smittväg. För övriga rapporterade smittvägar ligger antalet fall relativt oförändrade över perioden (figur 3).

Figur 3. Antalet hepatit C-fall rapporterade 2011–2015, per smittväg.Figur 3. Antalet hepatit C-fall rapporterade 2011–2015, per smittväg.
Figur 3. Antalet hepatit C-fall rapporterade 2011–2015, per smittväg.

De flesta smittvägar domineras av män, förutom via heterosexuell kontakt, där 57 procent av de anmälda fallen är kvinnor (tabell 1). Medianåldern var 40 år för kvinnor (1–87 år) och 37 år för män (4–85 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum vilket kan skilja sig från åldern vid det faktiska smittotillfället.

Tabell 1. Antalet fall rapporterade 2015, per kön och smittväg.Tabell 1. Antalet fall rapporterade 2015, per kön och smittväg.
Tabell 1. Antalet fall rapporterade 2015, per kön och smittväg.

Anmärkning: Fem fall saknade information om kön och finns inte med i tabellen.
*Annan smittväg avser oftast hepatit C överförd utomlands genom mor-till-barn, blodtransfusion eller annan sjukvårdsrelaterad smitta, olyckor, tatuering etc.

Smittland Sverige, typ av infektion

2015 rapporterades 969 fall med smittland Sverige, varav 790 fall av symptomfria bärare eller personer med kronisk infektion (270 kvinnor och 520 män). Akut infektion anmäldes i 115 fall (43 kvinnor och 72 män) (figur 4).

Figur 4. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på typ av infektion.Figur 4. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på typ av infektion.
Figur 4. Antal rapporterade fall av hepatit C-infektion 2011–2015, uppdelat på typ av infektion.

Smittade i Sverige, smittvägar

Majoriteten av fall med smittland Sverige rapporterades bland personer som injicerar droger (651 fall) och en femtedel saknade information om smittväg (184 fall).
Inhemska fall av hepatit C-infektion visar den senaste femårsperioden en nedåtgående trend för smitta via injektionsberoende. Övriga smittvägar ligger på samma nivå under perioden. (figur 5).

Figur 5. Smittvägar för hepatit C-fall med smittland Sverige 2011–2015.Figur 5. Smittvägar för hepatit C-fall med smittland Sverige 2011–2015.
Figur 5. Smittvägar för hepatit C-fall med smittland Sverige 2011–2015.

Fall med akut infektion med smittland Sverige rapporteras oftast bland personer som injicerar droger, 71 fall (24 kvinnor och 47 män). För 25 fall av akut infektion saknas information om smittväg (7 kvinnor och 18 män). Heterosexuell kontakt rapporteras för 16 fall (9 kvinnor och 2 män) och 5 män uppgav smittvägen sex mellan män.

De flesta smittvägar domineras av män, förutom via heterosexuell kontakt, där 60 procent av de anmälda fallen är kvinnor (Tabell 2).

Tabell 2. Antalet fall rapporterade 2015 med smittland Sverige, per kön och smittvägar.Tabell 2. Antalet fall rapporterade 2015 med smittland Sverige, per kön och smittvägar.
Tabell 2. Antalet fall rapporterade 2015 med smittland Sverige, per kön och smittvägar.

Barn och ungdomar smittade i Sverige

Av de rapporterade fallen med smittland Sverige var 18 procent (172 fall) barn och ungdomar mellan 0–24 år. Av dessa hade majoriteten (83 %), smittats via injektionsberoende. Figur 6 visar smittvägar i olika åldersgrupper bland unga.
Sju av fallen var barn i åldrarna 0–14 år, varav sex fall rapporterades som mor-till-barnsmitta och i ett fall saknades information om smittväg. Bland ungdomar 15–19 år och 20–24 år dominerade injektionsberoende. Generellt är hepatit C-infektion vanligare bland män, men bland ungdomar i åldersgruppen 15–19 år var majoriteten kvinnor 9/15 (60 %).

Figur 6. Smittvägar bland barn och ungdomar med hepatit C, rapporterade med smittland Sverige 2015.Figur 6. Smittvägar bland barn och ungdomar med hepatit C, rapporterade med smittland Sverige 2015.
Figur 6. Smittvägar bland barn och ungdomar med hepatit C, rapporterade med smittland Sverige 2015.

Smittland utanför Sverige

Annat smittland än Sverige anmäldes i 499 fall. Majoriteten av de utlandssmittade, 438 fall (88 %), anmäldes som symptomfria bärare eller med kronisk infektion. Femton fall var rapporterade med akut infektion och 46 fall saknade rapporterad typ av infektion.

De flesta utlandssmittade fallen saknade information om smittväg. Knappt en fjärdedel av utlandssmittade fall rapporterades bland personer som injicerar droger (98 fall). Sexuell smittväg uppgavs i 19 fall (heterosexuell smittväg: 13 fall, sex mellan män: 6 fall) (figur 7).

Figur 7. Smittvägar för hepatit C-fall smittade utomlands 2011–2015.Figur 7. Smittvägar för hepatit C-fall smittade utomlands 2011–2015.
Figur 7. Smittvägar för hepatit C-fall smittade utomlands 2011–2015.

Män var överrepresenterade i samtliga smittvägar utom vid heterosexuell kontakt där fördelningen var mer jämnt fördelad (tabell 3).

Tabell 3. Antalet fall rapporterade 2015 smittade utomlands, per kön och smittvägar.Tabell 3. Antalet fall rapporterade 2015 smittade utomlands, per kön och smittvägar.
Tabell 3. Antalet fall rapporterade 2015 smittade utomlands, per kön och smittvägar.

De vanligaste rapporterade länderna för utlandssmitta var Georgien (9 %), Ryssland (8 %), Syrien och Ukraina (6 % vardera). Information om smittland saknades i 25 procent av fallen.

Geografisk spridning i Sverige

Flest antal fall rapporterades i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län som tillsammans stod för drygt hälften av alla fall. Antalet rapporterade fall per län ligger i stort sett på samma nivå som under de närmast föregående två åren (figur 8).

Figur 8. Antalet rapporterade fall av hepatit C i Sveriges 2013–2015 per län.Figur 8. Antalet rapporterade fall av hepatit C i Sveriges 2013–2015 per län.
Figur 8. Antalet rapporterade fall av hepatit C i Sveriges 2013–2015 per län.

Analys

Folkhälsomyndigheten har genom samkörningar av register uppskattat antalet personer som idag lever med en diagnostiserad hepatit C-infektion till mellan 35 000 och 45 000. År 2015 anmäldes 1 958 nya fall av hepatit C i Sverige.

Under de senaste fem åren har ca 2 000 fall av hepatit C infektion rapporterats per år vilket är en minskning sedan 1990-talet då mer än 2 500 fall anmäldes per år. Minskningen beror framför allt på att färre diagnostiseras i åldersgrupper över 30 år. Hos unga och unga vuxna märks däremot ingen tydlig minskning i incidens.

Ungdomar mellan 15 och 24 år står för en relativt hög andel av alla fall smittade i Sverige. Merparten rapporteras smittats via injicering av droger. Detta ger en indikation om fortgående smittspridning av hepatit C inom gruppen unga personer som injicerar droger. En viktig åtgärd för att minska risken för smittspridning och utbrott är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte. Dessa program finns numera i Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö, Lund och Stockholm. Sprututbytesprogrammen har dock en lagstadgad åldersgräns på 20 år för deltagande (SFS 2006:323) och når därmed inte unga personer som injicerar droger med viktiga preventionsinsatser. En sänkning av åldersgränsen till 18 år har dock föreslagits av regeringen och beräknas träda i kraft januari 2017 (Ds 2015:56).

Några fall av hepatit C anmäldes bland män som har sex med män, vilket också rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Speciellt hivpositiva män som har sex med män är riskutsatta vad gäller sexuellt överförd hepatit C infektion och kan behöva riktad information och möjlighet till rutinmässig testning för hepatit C.

Ungefär en femtedel av alla fall 2014 hade smittats utomlands, varav de allra flesta var symptomfria bärare eller personer med kronisk infektion. Många utlandssmittade var migranter som smittats före ankomst till Sverige vilket visar att information om sjukdomen och preventionsåtgärder är viktig vid hälsoundersökningar för migranter.