Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Hepatit C 2017

Bakgrund

Hepatit C är ett blodburet virus som i Sverige vanligen sprids med orena nålar och orena injektionsverktyg bland personer som injicerar droger. Hepatit C infektion kan läka ut av sig själv men ger oftast en livslång kronisk infektion. Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern och om man får en kronisk infektion kan inflammationen efter flera år leda till skrumplever och levercancer. Det finns inget vaccin men väl en botande behandling.

Utfall

Under 2017 rapporterades totalt 1 666 fall av hepatit C. Incidensen var 16,5 fall per 100 000 invånare och år. Av de rapporterade fallen var 70 procent (1 165 fall) kroniska infektioner och 10 procent (160 fall) akuta (figur 1). För resterande fall saknades uppgift om typ av infektion.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hepatit C per år uppdelat i akut eller kronisk infektion, 2008–2017.

Graf som visar antalet hepatit C-fall uppdelat i typ av infektion 2008-2017.

Ålder och kön

Incidensen (fall per 100 000 invånare) av rapporterade fall 2017 var högst i åldersgruppen 30–39 år (figur 2). Av de rapporterade fallen var 67 procent (1 128 fall) män. Medianåldern var 37 år (spridning 0–88 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum och är därför inte alltid detsamma som åldern när man blev infekterad.

Figur 2. Incidens (fall per 100 000 invånare) av rapporterade fall av hepatit C per åldersgrupp, 2017.

Graf som visar incidensen av hepatit C per åldersgrupp 2017.

Smittväg

Den vanligaste smittvägen bland fall där smittväg och smittland fanns angivet var injektion av droger. Detta gällde både bland fall med smittland Sverige och utomlands. Antalet smittade genom injektion av droger i Sverige under 2017 var 603 (figur 3).

Figur 3. Antalet rapporterade fall med smittväg injektion av droger i Sverige per år, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av hepatit C smittväg injektion av droger.

Smittland

Av samtliga fall rapporterade under 2017 var 52 procent (872 fall) smittade i Sverige och 24 procent (408 fall) smittade utomlands (figur 4). För resterande fall saknades uppgift om smittland.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av hepatit C per år uppdelat på smittland, 2008–2017.

Graf som visar antal fall av hepatit C per smittland 2008-2017.

Geografisk fördelning i Sverige

Flest fall anmäldes från Region Stockholm (532 fall), Västra Götalandsregionen (239 fall) och Region Skåne (175 fall), både totalt sett och bland fall som fått sin infektion i Sverige. Incidensen av rapporterade fall smittade i Sverige var högst i Västernorrlands län (se fliken "Län/regioner").

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Injektion av droger är den fortsatt vanligaste smittvägen för infektion av hepatit C i Sverige. Dock har antalet hepatit C-fall bland personer som injicerar droger successivt minskat över tid och 2017 var antalet rapporterade fall i gruppen det lägsta under 10 år. En viktig åtgärd för att minska smittspridningen och risken för utbrott i denna grupp är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte. Minskningen i antalet smittade genom injektionsmissbruk kan delvis bero på en ökad tillgång till sprututbyte. Dock erbjuds deltagarna i sprututbyte testning för bland annat hepatit C och därför kan antalet anmälda fall också öka med tillgången till sprututbyte då fler infektioner upptäcks.

Ungefär en fjärdedel av alla fall 2017 rapporterades med annat smittland än Sverige, varav de allra flesta var symtomfria bärare eller personer med kronisk infektion. Många har fått infektionen före ankomst till Sverige och information om sjukdomen och erbjudande om test är viktig vid hälsoundersökningar av migranter.

Några fall av hepatit C anmäldes bland män som har sex med män, vilket också rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Speciellt hivpositiva män som har sex med män har ökad risk för sexuellt överförd hepatit C infektion och kan behöva riktad information och möjlighet till rutinmässig testning för hepatit C.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om hepatit C

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Skattning av antalet personer som lever med en hepatit C-infektion i Sverige 2015