Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2005

Trender

Antalet nyanmälda hepatit C-fall per år visar en svagt neråtgående trend. Hittills, från 1990 till och med 2005, har cirka 40 000 fall anmälts. Fortfarande utgörs den största delen av personer som är smittade sedan många år tillbaka men som nu diagnostiseras i samband med utredning av till exempel förhöjda levervärden, andra sjukdomssymtom eller vid olika screeningundersökningar. Varje år tillkommer dock ett antal nysmittade, främst yngre personer som smittats via injektionsmissbruk.

Under 2005 anmäldes totalt 2 610 fall av hepatit C. Kliniska anmälningar med epidemiologisk information har inkommit för 1 710 (1 160 män, 550 kvinnor). Av de fall som under 2005 enbart anmälts från laboratorierna har många kopplats till fall som anmälts kliniskt långt tidigare. Genom övergång till nya rapporteringssystem har denna koppling inte alltid varit möjlig varför ett nytt fall uppstått.

Fördelningen på smittvägar ser ut som under tidigare år, det vill säga 64 % uppges smittade via injektionsmissbruk medan för cirka 23 % är smittvägen är okänd. Sexuell smitta uppges för 69 fall. 76 personer har smittats via blodtransfusioner, av dessa har ett tjugotal smittats före ankomsten till Sverige. De som smittats i Sverige via blod var smittade före 1992.

Ålder

Både medel- och medianåldern för de nyanmälda fallen är relativt hög, 39 år för män och 38 år för kvinnor, och har inte förändrats jämfört med tidigare. Det har emellertid skett en förändring i åldersfördelningen till att bli allt mer två-pucklig (se figur). Minskning ses framför allt i de äldre åldersgrupperna där det oftast inte rört sig om en nyinfektion, medan antalet nydiagnostiserade fall i yngre åldersgrupper kvarstår relativt oförändrat. Av de nyanmälda fallen i åldersgruppen 15–24 år är minst 80 % missbrukare.

Åldersfördelning i 5-årsgrupper bland hepatit C-fall 1999, 2002 och 2005.

Åldersfördelning i 5-årsgrupper bland hepatit C-fall 1999, 2002 och 2005.

Kön

Dubbelt så många män som kvinnor anmäls varje år. Av iv-missbrukarna är 72 % män, av de sexuellt smittade är 60 % kvinnor. För övriga smittvägar, till exempel transfusionssmitta, föreligger ingen skillnad mellan könen.