Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2011

Utfall och trend

Totalt rapporterades 2 086 fall av hepatit C under 2011. Detta var en ökning med 142 fall jämfört med 2010, men trenden är nedåtgående sedan mitten på 1990-talet (figur 1). 176 av de diagnostiserade fallen 2011 har bedömts vara nysmittade. Av dessa hade ungefär två tredjedelar smittats via injektionsmissbruk.

Figur 1
Figur 1.

Ålder och kön

Av samtliga 2 086 rapporterade fall var 1 382 (66 procent) män och 699 kvinnor. För fem fall saknades uppgift om kön. Medianåldern vid anmälan för både kvinnor och män var 36 år (spridning 0-95). Den nedåtgående trend som observeras i incidensen av rapporterade fall beror framför allt på att färre fall rapporterats i åldrarna 30-49 år. Dock ses ingen signifikant förändring i incidens för åldrarna 15-29 år de senaste 10 åren. 2011 rapporterades 724 fall i åldersgruppen 15-29. 48 personer under 20 års ålder rapporterades smittade med hepatit C via injektionsmissbruk under året.

Smittväg och smittland

Den dominerande smittvägen är injektionsmissbruk. Närmare hälften (967 fall) uppgav denna smittväg. 98 fall (5 procent) rapporterades smittade via blod eller blodprodukt, varav hälften blivit smittade utomlands och övriga sannolikt smittades före 1992 eftersom risken att smittas med hepatit C via blodtransfusion i Sverige i dag är mycket liten. 99 personer (5 procent) bedömdes vara smittade via sexuell kontakt. För en stor del av fallen, 39 procent, saknades dock information om smittväg.

En majoritet 1 122 personer, hade blivit smittade i Sverige. 446 (20 procent) hade smittats utomlands, framför allt i Östeuropa samt i olika delar av Asien. I denna grupp var minst 70 procent också födda utomlands och troligen smittade före immigration till Sverige. För en fjärdedel saknas information om smittland. Hepatit C bland män som har sex med män i Sverige är ovanligt men under de senaste åren har vi sett en ökning och under 2011 rapporterades 12 fall. Dessa är så långt det är känt bland hivpositiva män som har sex med män.

Geografisk spridning i Sverige

Incidensen av hepatit C i hela landet under 2011 var 22 fall per 100 000 invånare men varierade över landet mellan 10/100 000 på Gotland och 32/100 000 i Norrbotten samt i Gävleborg.

Analys

Den minskande trenden för hepatit C sammanhänger med en minskning av nydiagnostiserade fall bland personer i äldre åldersgrupper som oftast smittats längre tillbaka i tiden genom till exempel blodtransfusion före 1991 och injektionsmissbruk. Dock märks ingen signifikant minskning i incidens i yngre åldersgrupper. Detta indikerar fortsatt nyrekrytering till injektionsmissbruk bland unga. Hög prevalens bland injektionsmissbrukare gör att risken att smittas vid delning och återanvändning av sprutor och kanyler är mycket stor och många smittas redan under de första åren efter injektionsdebuten. Denna ligger i genomsnitt kring 19 års ålder. Bland nya deltagare i sprutbytet i Malmö 2010 var hela 62 procent hepatit C-positiva redan i samband med första besöket vid mottagningen.

2007 införde Socialstyrelsen rekommendationer om att personer som fått blod under åren 1965-1991 skulle testas avseende hepatit C, eftersom de som smittats numera kan erbjudas behandling som kan förebygga komplikationer och i många fall bota infektionen. Till följd av dessa rekommendationer ökade provtagningen i riskgrupper under 2008. Tack vare screeningverksamheten diagnostiserades ungefär 350 personer som smittats med hepatit C via blodtransfusion före 1992. Detta bidrog till en tillfällig ökning av antalet rapporterade hepatit C fall runt 2008. Detta visar att med ökad testning av riskgrupper kan fler fall upptäckas.

Fall av hepatit C har också observerats bland hivpositiva män som har sex med män i Sverige under de senaste åren, vilket även rapporterats från flera andra västeuropeiska länder. Det är tydligt att hivpositiva män som har sex med män är särskilt riskutsatta när det gäller sexuellt överförd hepatit C liksom de är även för andra ovanligare sexuellt överförda infektioner som lymfogranuloma venerum (LGV) och syfilis.

Lättillgänglig testning och sprutbyten för injektionsmissbrukare och ökade informationsinsatser om hepatit C till denna grupp är den viktigaste smittförebyggande åtgärden. Det är också viktigt att hälso- och sjukvården uppmärksammar personer som har fått blod eller blodprodukter mellan 1965-1991 och erbjuder dessa personer testning. Information och testning behöver också riktas till hivpositiva män som har sex med män, som löper en ökad risk att smittas av hepatit C i samband med sex med andra hivpositiva män både i Sverige och utomlands.