Förutom "Öppna jämförelser folkhälsa" görs öppna jämförelser inom många olika områden som finns redovisade hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner. Här följer exempel på olika områden för Öppna jämförelser:

  • Skola: grundskola, gymnasieskola
  • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet
  • Hälsa och sjukvård
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
  • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna
  • Företagsklimat

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser ger insyn och medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer.