Inom FN:s Klimatkonvention har världens länder förhandlat fram Parisavtalet som fungerar som ett ramverk i klimatarbetet. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft år 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Parisavtalet innehåller också ett övergripande globalt mål om att stärka anpassningsförmågan och motståndskraften mot klimatförändringar.

EU-kommissionens strategi för klimatanpassning ska bidra till den övergripande visionen om att EU år 2050 ska vara ett samhälle som är motståndskraftigt mot klimatförändringarna och fullt ut anpassat efter de oundvikliga följderna av klimatförändringarna. Som stöd i det europeiska gemensamma arbetet finns bland annat informationsportalen Climate-Adapt och ett nystartat initiativ med fokus på hälsa, The European Climate and Health Observatory.

Världshälsoorganisationen, WHO, har skapat en samlingssida med stöd för hur medlemsstaterna kan integrera hälsa i klimatanpassningen, Toolkit for climate change and health. Inför FN:s klimatkonferens år 2021 publicerade WHO en ny rapport om klimatets betydelse för hälsan, COP 26 Special Report on Climate Change and Health. Samma år sammanställde WHO:s arbetsgrupp Health in climate change ett gemensamt underlag om klimatförändring och hälsa samt behov av åtgärder, Elevating climate change in the health debate.