I inledningen till miljöbalken, 1 kap. 1 §, anges att reglerna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Ett flertal förordningar och föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser har tagits fram med stöd av miljöbalken.

Miljöbalk (1998:808)