Folkhälsodatas olika delar

Stödstruktur för hälsa och målområden

Stödstruktur för Hälsa och Målområden redovisas i möjligaste mån utifrån bestämningsfaktorer för hälsa. Data är insamlad från många olika statistikkällor, varav övervägande från register men även från befolkningsstudier. De flesta indikatorerna finns nedbrutna på kommunnivå.

Mer om Stödstruktur för hälsa och Målområden

Genväg till Stödstruktur för hälsa och Målområden

Antibiotikastatistik

Ett urval av antibiotikastatistiken presenteras fördelat på försäljning och resistens.

Genväg till Antibiotikastatistik

Stödstruktur för hälsa och målområden

Stödstruktur för Hälsa och Målområden redovisas i möjligaste mån utifrån bestämningsfaktorer för hälsa. Data är insamlad från många olika statistikkällor, varav övervägande från register men även från befolkningsstudier. De flesta indikatorerna finns nedbrutna på kommunnivå.

Mer om Stödstruktur för hälsa och Målområden

Nationella miljöhälsoenkäten

Miljöhälsoenkäten är en urvalsundersökning i befolkningen och har genomförts vart 4:e år för vuxna och vart 4:e år för barn sedan 1999. Den redovisar resultat både på nationell och regional nivå, efter kön i kombination med utbildning och undersökningsår. Miljöhälsoenkäten ingår i myndighetens arbete med uppföljning av miljöhälsa. Ett mindre antal indikatorer finns också presenterade under Stödstruktur för hälsa och Målområden.

Mer om Nationella miljöhälsoenkäten

Genväg till Miljöhälsoenkäten

Genväg till Miljöhälsoenkäten barn

Nationella folkhälsoenkäten

Nationella folkhälsoenkäten är en årlig urvalsundersökning i befolkning 16-84 år. Den redovisas dels på nationell nivå, efter kön i kombination med ålder, ekonomi, födelseland, socioekonomi, sysselsättning eller utbildning, dels på regional nivå enbart efter kön. Ett mindre antal indikatorer finns också presenterade på kommunnivå under Stödstruktur för hälsa och Målområden.

Mer om Nationella folkhälsoenkäten

Genväg till Nationella folkhälsoenkäten

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en urvalsundersökning som genomförs vart 4:e år bland skolelever 11, 13 och 15 år. Den redovisar resultat efter kön och ålder på nationell nivå. Ett mindre antal indikatorer finns också presenterade under Stödstruktur för hälsa och Målområden.

Mer om Skolbarns hälsovanor

Genväg till Skolbarns hälsovanor

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende (svenska HALT)

Svenska HALT är återkommande stickprovsundersökningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

Mer om svenska HALT

Genväg till svenska HALT

Spelundersökningen Swelogs

Swelogs befolkningsstudie – Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa. Syftet med befolkningsstudien är att stärka kunskapen om spelande och spelandets betydelse för människors hälsa.
Folkhälsodata kommer stegvis att utökas med fler tabeller från studien.

Mer om Swelogs befolkningsstudie – Swedish longitudinal gambling study

Genväg till Swelogs

Övriga data

Övriga data innehåller bakgrundsdata (befolkning, ekonomi, arbete och kommunal ekonomi), ämnesspecifika data (vaccin, BMI för barn) samt ett urval av enkätdata (Nationella Folkhälsoenkäten för kommunnivå).

Genväg till Övriga data