Som ett hjälpmedel för planering och genomförande av den krisberedskap som myndigheterna gemensamt behöver upprätthålla så har sex nationella myndigheter som har sektorsansvar för biologiska (B) hot tagit fram en behovsanalysprocess.

Behovsanalysprocessen är en myndighetsgemensam process som skapar förutsättningar för en förbättrad samordning och gemensam långsiktig nationell inriktning inom B-området där det finns delat eller överlappande ansvar eller beroendeförhållanden. Eftersom B-området är brett är det inte genomförbart att ta fram en gemensam målbild och inriktning för hela området. Den enskilda behovsanalysen utgår därför från ett utvalt område som flera myndigheter har sett ett utvecklingsbehov inom för att förbättra krisberedskapen nationellt.

För det utvalda området identifieras nuläge och ett gemensamt önskat läge, en målbild, på tre till fem års sikt. Utifrån detta identifieras och prioriteras åtgärder som bör ske i samverkan för att man ska nå det önskade läget. Resultatet från processen är ett strukturerat beslutsunderlag med prioriterade åtgärder som bedöms nödvändiga för att nå det önskade läget för det valda området, samt förslag på hur de högst prioriterade åtgärderna kan omhändertas.

Behovsanalysprocessen och hur man kan genomföra den finns beskrivet i en vägledning och för arbetet finns det färdigställda mallar som myndigheterna kan använda. För att säkerställa behovsanalysprocessens fortlevnad och vidareutveckling så finns det myndighetsgemensamma arbetssätt och samarbetsformer för att driva och förvalta processen och för att följa upp utförda behovsanalyser.

Genomförda behovsanalyser

Beslutsunderlaget och övrig dokumentation från genomförda behovsanalyser finns hos den myndighet som har varit processledare för behovsanalysen
Genomförd behovsanalysProcessledande myndighet
Intellektuell beredskap för att hantera extraordinära sektorsövergripande sällanhändelse Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
Helgenomsekvensering och QA Folkhälsomyndigheten
B-sanering Jordbruksverket
Nationell analys/laboratorieförmåga vid allvarlig vattenburen smitta Livsmedelsverket
Implementering av "Gemensamma grunder för samverkan och ledning" på nationell nivå ur ett B-perspektiv Jordbruksverket