Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) den aktuella veckan. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter.

Mer om vad de olika testtyperna innebär: Testning och smittspårning

Veckorapporter om covid-19

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige, vecka 39

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-10-05.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 35 24 017 24 815
Vecka 36 26 216 27 117
Vecka 37 24 792 25 766
Vecka 38 23 177 24 096
Vecka 39 23 593 24 479

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-10-05.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 39 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 266 38 227 1
Dalarna 896 162 730 4
Gotland 75 22 53 0
Gävleborg 233 62 171 0
Halland 725 84 641 0
Jämtland/
Härjedalen
120 18 91 11
Jönköping 827 181 639 7
Kalmar 836 261 575 0
Kronoberg 644 128 507 9
Norrbotten 699 82 617 0
Skåne 2 352 364 1 987 1
Stockholm 3 876 763 3 094 19
Sörmland 1 333 195 1 132 6
Uppsala 924 199 725 0
Värmland 970 198 768 4
Västerbotten 836 200 630 6
Västernorrland 644 171 473 0
Västmanland 429 115 314 0
Västra Götaland 2 428 530 1 893 5
Örebro 1 087 259 828 0
Östergötland 1 468 242 1 212 14
Övriga 1 925 0 1 914 11
Riket 23 593 4 274 19 221 98

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 39. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 2021 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-10-05.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 38.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 39 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Riket 226
Blekinge 167
Dalarna 311
Gotland 123
Gävleborg 81
Halland 213
Jämtland/Härjedalen 91
Jönköping 225
Kalmar 338
Kronoberg 317
Norrbotten 280
Skåne 168
Stockholm 160
Sörmland 442
Uppsala 234
Värmland 343
Västerbotten 304
Västernorrland 264
Västmanland 154
Västra Götaland 139
Örebro 354
Östergötland 313

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-10-05.

Stapeldiagram över antal testade vecka 39 för pågående infektion per region

Läs mer