Skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor har undersökts årligen sedan 1971. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har haft ansvaret för undersökningarna sedan 1986. Urvalen är riksrepresentativa för elever i årskurs 9. Sedan 2004 deltar även elever i gymnasiets år 2.

Generellt kan sägas att antalet elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabilt de senaste 20 åren. Men samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket, men ökningen har avstannat de senaste åren.

Elever i årskurs 9 som använt narkotika

Narkotikabruket bland ungdomar i årskurs 9 var högt i början av 1970-talet. Då hade 16 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna någon gång använt narkotika. Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika minskade sedan, för att 1989 hamna på den lägsta nivån (3 procent). Resultaten varierar något mellan åren, och under 2021 svarade runt 7 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika. År 2021 uppgav omkring 1 procent av eleverna i årskurs 9 att de använt nätdroger. Det är en minskning jämfört med 2012 när frågan infördes.

År 2007 började man följa narkotikaanvändningen under de senaste 12 månaderna (årsaktuell användning). Under 2021 var användningen omkring 5 procent för pojkar och 4 procent för flickor, se figur 1.

Figur 1. Elever i årskurs 9 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Figur 1 visar andelen pojkar och flickor i årskurs 9 som använt någon typ av narkotika de senaste 12 månaderna. År 2021 var det 5 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna i årskurs 9 som uppgav att de hade använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning 2021.

Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika

Gymnasieeleverna har påtagligt större erfarenhet av narkotika än niondeklassarna, och även här varierar resultaten något mellan åren.

År 2021 uppgav runt 13 procent av flickorna i gymnasiets år 2 att de någon gång använt narkotika och bland pojkar var motsvarande andel 17 procent. Det är samma nivå som vid den första mätningen 2004.

Den årsaktuella användningen av narkotika bland gymnasieeleverna var 2021 för pojkarna cirka 11 procent och för flickorna omkring 9 procent, se figur 2. Till följd av distansundervisning på grund av covid-19-pandemin genomfördes ingen datainsamling i gymnasiet under 2020.

Figur 2. Elever i gymnasiets år 2 som använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Figur 2 visar andelen pojkar och flickor i gymnasiets år två som använt någon typ av narkotika de senaste 12 månaderna. År 2021 var det 11 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna i gymnasiets år två som uppgav att de hade använt narkotika under de senaste 12 månaderna.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning 2021.

ESPAD, Europeiska drogvaneundersökningar som genomförs bland skolelever

Skolundersökningar på europeisk nivå genomförs vart fjärde år genom European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Cirka 100 000 elever deltar vid varje undersökningstillfälle och antalet deltagande länder har ökat. Syftet med ESPAD är att producera data där europeiska ungdomars drogvanor kan jämföras. Målgruppen är skolungdomar som fyller 16 år under datainsamlingsåret. I Sverige motsvarar det elever i årskurs 9. Den senaste datainsamlingen startades 2019 och på ESPAD:s webbplats finns en sammanfattning av den senaste ESPAD-undersökningen som EU:s narkotikabyrå, EMCDDA sammanställt.