Försäljningen av folköl uppgår till ungefär 5,5 procent av den totala registrerade försäljningen av alkoholdrycker i Sverige år 2018 (mätt i liter per 100 procent alkohol per invånare 15 år och äldre). Enligt uppgifter inrapporterade från kommunerna fanns det år 2018 ca 6 200 försäljningsställen som säljer folköl.

Försäljning av folköl

En lokal där försäljning av folköl sker ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs. Butiken ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel, och man ska också sälja matvaror där.

Servering av folköl

När det gäller servering av folköl ska lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun där verksamheten bedrivs och lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel. Mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Även i följande situationer får folköl serveras utan tillstånd:

  1. Servering vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  2. utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaderna för inköp av dryckerna och
  3. i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga krav i p. 1–3 ska vara uppfyllda samtidigt för att undantagsbestämmelsen ska vara tillämplig.

Servering får också ske utan tillstånd till de boende och deras besökare på sådana särskilda boenden, där måltidsservice tillhandahålls.

Anmälan till kommunen

Innan man börjar sälja eller servera folköl måste man anmäla det hos den kommun där försäljning respektive servering ska ske. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla.

Egenkontroll

Butiksinnehavaren och den som bedriver servering av folköl ska utöva särskild kontroll, egenkontroll, över försäljningen. För egenkontrollen ska han eller hon ta fram ett egenkontrollprogram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning respektive servering av folköl.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att det ska vara ett stöd för försäljningsstället och serveringsstället för att säkerställa att bestämmelserna i alkohollagen kommer att följas. Det blir en trygghet både för ansvariga personer och anställda. Ett egenkontrollprogram är också ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. Kommunen kan ge information om försäljningsbestämmelserna och om skyldigheten att ha en särskild kontroll över försäljning respektive servering av folköl.

Tillsyn

Folkhälsomyndigheten och respektive länsstyrelse har tillsynsansvar på nationell och regional nivå. Kommunen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter inom kommunen. Det betyder att både kommunen och polisen utövar tillsyn och kontrollerar att försäljning och servering inte bryter mot alkohollagens bestämmelser. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott. Kommunens uppgift är i första hand förebyggande. Kommunen kan meddela beslut om varning eller förbud att sälja folköl om man inte följer bestämmelserna i alkohollagen. Kommunen får också ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av folköl.

Egenkontrollprogram av folkölsförsäljning

Den som säljer folköl ska utöva egenkontroll över försäljningen och ansvarar för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett exempel på ett egenkontrollprogram som är tänkt att vara ett stöd och hjälp för kommunerna i deras tillsynsarbete. Idag har många kommuner egna formulär.

Egenkontrollprogram (PDF, 197 kB)

Egenkontrollprogrammen i word är låsta, men dokumentet kan låsas upp om man till exempel vill lägga till den egna kommunens namn och kommunvapen eller föra in andra uppgifter.

Så här låser du upp word-dokumenten

  1. Ladda ner word-dokumentet
  2. Under menyn Granska klickar du på Begränsa redigering
  3. Välj Stoppa skydd i högerspalten.

Instruktioner för att montera logotyp (PDF, 93 kB)