Resultaten visar att det finns ett samband mellan typen av område där individen bor och hur stor deras risk har varit för att behöva IVA-vård med covid-19 under pandemin.

Analysen visar att

  • Risken för intensivvård med covid-19 har varit större i vissa områdestyper än i andra. Det finns också skillnader mellan områden som ligger geografiskt nära varandra.
  • De olika områdestypernas skillnad i risk för intensivvård med covid-19 minskar under pandemins gång.
  • Områdestyper med högst risk har en hög befolkningstäthet, en hög andel boende som lever i relativ fattigdom och en hög andel utrikesfödda. Dessa områdestyper finns i storstäderna och i tätorterna på landsbygden.
  • Områdestyper med lägst risk är glesbygden och de socioekonomiskt mest välbeställda områdena i och runt storstäderna.