Föreskrifter publiceras 2023

Vi arbetar med att ta fram föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter. Förslaget till föreskrifter måste först remitteras och även anmälas till EU-kommissionen. Under en tidsperiod på tre månader efter anmälan får Folkhälsomyndigheten inte fatta beslut om att föreskriften ska träda ikraft. Det innebär att föreskrifterna inte kommer att finnas på plats till den 1 januari 2023. Vår preliminära bedömning är att de kan publiceras under våren 2023.

Vad är en tobaksfri nikotinprodukt?

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Produkter som inte omfattas av lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Följande produkter omfattas inte av lagen om tobaksfria nikotinprodukter:

  • Nikotinhaltiga produkter som inte är avsedda för konsumtion.
  • Tobaksvaror, örtprodukter för rökning samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Dessa produkter omfattas av reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.
  • Tobaksfria nikotinprodukter som är klassificerade som narkotika eller som hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
  • Läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Gällande CBD och THC

Läkemedelsverket skriver att:

  • Cannabidiol (CBD) omfattas av läkemedelslagstiftningen.
  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Rökfria miljöer och tobaksfria nikotinprodukter

Det är förbjudet att använda tobaksfria nikotinprodukter som till användningssättet motsvarar rökning i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Livsmedel, marknadsföring och punktskatt

Från och med 1 januari 2023 jämställs snusliknande produkter med livsmedel. Exempelvis kan snusliknande produkter vara tobaksfria nikotinprodukter som används på ett sätt som motsvarar snus som består av tobak. Har du frågor om livsmedel bör du kontakta Livsmedelsverket (livsmedelsverket.se)

Har du frågor om marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter bör du kontakta Konsumentverket (konsumentverket.se)

Har du frågor om nikotinskatt av tobaksfria nikotinprodukter, bör du kontakta Skatteverket: Punktskatteenheten (skatteverket.se).

Om reglerna för tobaksfria nikotinprodukter inte följs

Endast de produkter som uppfyller kraven i lagen om tobaksfria nikotinprodukter, får tillhandahållas till konsumenter på den svenska marknaden. För detaljerade regler, se länkarna nedan till lagen, förordningen och föreskrifterna.

För att reglerna ska följas kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande, förbud eller varning. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som informationen bygger på