Ett av Folkhälsomyndighetens uppdrag är att föra statistik över verksamhet enligt alkohollagen (2010:1622). För att kunna göra det tar myndigheten in uppgifter från tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd (restaurangrapport), från tillverkare och partihandlare av alkoholdrycker (statistikrapport försäljning/tillverkning).

Eftersom Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2015:2) om lagerdeklaration av vin och druvmust har upphört från och med den 15 januari 2018 finns det inget krav längre att inkomma med deklarationer av vin och druvmust.

Tabell 1. Rapporteringsprocessen.
Del i processenRestaurangrapportStatistikrapport försäljning/tillverkning
Vem ska rapportera? Tillståndshavare som haft ett stadigvarande serveringstillstånd någon gång under rapporteringsperioden Den som varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare av alkoholdrycker någon gång under rapporteringsperioden
Hur rapporterar jag? Antingen på pappersblankett eller via e-tjänsten Antingen på pappersblankett eller via e-tjänsten
Rapporteringsperiod 1 januari–31 december 1 januari–31 december
Senaste inlämningsdag 1 mars, året efter rapporteringsperioden 1 mars, året efter rapporteringsperioden
E-tjänst för rapportering Observera att rapportering via e-tjänsten enbart gäller förtryckt blankett
Till e-tjänsten
Observera att rapportering via e-tjänsten enbart gäller förtryckt blankett
Till e-tjänsten
Nollrapportering i e-tjänsten Om du inte har något att rapportera, det vill säga rapporterar noll i fälten vid rapportering via e-tjänsten, så får du ett meddelande om att det stämmer. Stämmer det så behöver du klicka på spara knappen igen för att rapporten ska bli registrerad (vid nollrapportering i e-tjänsten så behöver du alltså klicka på spara knappen två gånger för att rapporten ska bli registrerad). Om du inte har något att rapportera, det vill säga rapporterar noll i fälten vid rapportering via e-tjänsten, så får du ett meddelande om att det stämmer. Stämmer det så behöver du klicka på spara knappen igen för att rapporten ska bli registrerad (vid nollrapportering i e-tjänsten så behöver du alltså klicka på spara knappen två gånger för att rapporten ska bli registrerad).
Pappersblankett skickas till Kommunen Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Restaurangrapport

Den som har eller har haft ett stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker under rapporteringsperioden är skyldig att lämna in en restaurangrapport till kommunen.

Uppgifterna du lämnar ska avse redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars året efter rapporteringsperioden. Du kan registrera restaurangrapporten antingen genom registrering via e-tjänsten eller genom att skicka in blanketten till kommunen. Kommunens adress finns längst ned på den förtryckta blanketten.

En förtryckt restaurangrapport skickas ut till tillståndshavaren vid slutet av året från den kommun där serveringsstället är beläget. Om du inte fått någon restaurangrapport eller tappat bort den förtryckta blanketten kan du kontakta kommunen för att få en ny blankett.

Frågor om restaurangrapporten besvaras av kommunen.

Statistikrapport försäljning/tillverkning

Den som av Skatteverket är eller har varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare under rapporteringsperioden, är skyldig att lämna statistikrapport över försäljning/tillverkning till Folkhälsomyndigheten.

Uppgifterna du lämnar ska avse redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars. Du kan registrera statistikrapport försäljning/tillverkning antingen genom registrering via e-tjänsten eller genom att skicka blanketten till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens adress finns längst ned på blanketten.

En förtryckt statistikrapport över försäljning/tillverkning skickas ut till berörda partihandlare vid slutet av året från Folkhälsomyndigheten. Om du inte har fått någon statistikrapport över försäljning/tillverkning eller tappat bort den förtryckta blanketten kan du kontakta Folkhälsomyndigheten för att få en ny blankett.

Frågor om statistikrapport försäljning/tillverkning besvaras av Folkhälsomyndigheten.

Kontakta oss via e-post

Uppgiftsskyldighet

Enligt 9 kap. 14 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) gäller följande:

"Tillståndshavare, tillverkare, partihandlare och den som bedriver handel med teknisk sprit är skyldiga att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över verksamhet enligt denna lag."

Enligt 4 § 5. alkoholförordning (2010:1636) gäller följande:

"Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om 5. vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver verksamhet med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska kunna föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen,"

Uppgiftsskyldigheten för dig som är tillståndshavare av ett stadigvarande serveringstillstånd och ska rapportera in restaurangrapporten framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter för statistik avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande preparat

Uppgiftsskyldigheten för dig som är tillverkare eller partihandlare av alkoholdrycker och ska rapportera in statistikrapport försäljning/tillverkning framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker

Sekretess

Vid begäran om utlämnande av inkommen restaurangrapport och statistikrapport för försäljning/tillverkning kommer sekretess att prövas enligt bland annat 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för lämnade av uppgifter.

Enligt 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) gäller följande:

"Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år."