Du måste vara godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare

För att få tillverka sprit, vin, folköl, starköl, andra jästa alkoholdrycker och teknisk sprit krävs att du som näringsidkare är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sådana varor. Det är Skatteverket som beslutar om sådana godkännanden.

Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

Med tillverkning av sprit likställs bland annat rening eller återvinning av sprit, samt borttagning eller försvagning av denaturering i syfte att anpassa spriten för förtäring.

Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får däremot tillverkas i hemmet för eget behov utan krav på godkännande.

Destillationsapparat för tillverkning av sprit

En destillationsapparat är en apparat som uppenbarligen är ägnad för att tillverka sprit. Alkohollagen förbjuder innehav, tillverkning av och överlåtelse av destillationsapparat om du inte är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare och har rätt att tillverka sprit. Även delar till en sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas till, eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit.

Undantag från krav på godkännande för innehav av destillationsapparat

Folkhälsomyndigheten får medge undantag från bestämmelsen i alkohollagen om att du ska vara godkänd upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för att få inneha en destillationsapparat, eller delar till en sådan apparat. Det finns möjlighet att ansöka om ett medgivande och vi gör då en bedömning i det enskilda fallet. Ett sådant medgivande kan utfärdas tillsvidare eller för en viss tid, och kan återkallas om förhållandena kräver det. En ansökan kan skickas till oss antingen via e-post eller vanlig post. Folkhälsomyndigheten utfärdar inte medgivanden för tillverkning av sprit.

Blankett för att ansöka om medgivande

Annan destillationsapparat

Det finns destillationsapparater på marknaden som inte är ägnade för att tillverka sprit, utan för tillverkning av bland annat eteriska oljor och vattendestillering. För den typen av apparater behövs inget medgivande, eftersom de faller utanför alkohollagens bestämmelser.

Du behöver lämna in statistik över din tillverkning

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att föra statistik över bland annat försäljning och tillverkning av alkoholdrycker. Du som är eller har varit godkänd som upplagshavare av Skatteverket under redovisningsperioden, behöver därför rapportera in vissa uppgifter till oss.

Uppgifterna du lämnar ska avse redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars. Du kan registrera statistikrapport försäljning/tillverkning antingen genom vår e-tjänst eller genom att skicka blanketten till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens adress finns längst ned på blanketten.

Folkhälsomyndigheten skickar ut en förtryckt statistikrapport över försäljning/tillverkning till berörda näringsidkare vid slutet av året. Om du inte har fått någon statistikrapport över försäljning/tillverkning eller tappat bort den förtryckta blanketten kan du kontakta oss för att få en ny blankett. Du kan även kontakta oss om du har frågor kring rapporten.

Tabell 1. Statistikrapport försäljning/tillverkning
Anvisning
Vem ska rapportera? Den som varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare av alkoholdrycker någon gång under rapporteringsperioden.
Hur rapporterar jag? Antingen på pappersblankett eller via webben
Rapporteringsperiod 1 januari–31 december
Senaste inlämningsdag 1 mars, året efter rapporteringsperioden
E-tjänst för rapportering Observera att e-tjänsten för rapportering enbart gäller förtryckt blankett
Nollrapportering på webben Om du inte har något att rapportera, det vill säga rapporterar noll i fälten vid webbrapportering, så får du ett meddelande om att det stämmer. Stämmer det så behöver du klicka på spara-knappen igen för att rapporten ska bli registrerad (vid nollrapportering via webben så behöver du alltså klicka på spara knappen två gånger för att rapporten ska bli registrerad).
Pappersblankett skickas till Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund

Uppgiftsskyldighet och sekretess

Du som är tillståndshavare, tillverkare, partihandlare eller bedriver handel med teknisk sprit är skyldig enligt alkohollagen att lämna de uppgifter som är nödvändiga för att Folkhälsomyndigheten ska kunna föra statistik över verksamheten. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (FoHMFS 2014:2) beskrivs närmare vilka uppgifter som ska rapporteras in.

De statistikrapporter som inkommer till Folkhälsomyndigheten är allmänna handlingar och kan därför begäras ut. Vi gör alltid en sekretessprövning kring vilka uppgifter som kan lämnas ut om en handling begärs ut. Uppgifter i en rapport om en partihandlares personliga eller ekonomiska förhållanden lämnas inte ut om det kan innebära skada eller men för den enskilde eller dess närstående. För uppgifter i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen och lagen om alkoholskatt. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.